You are here: Home // Actualitate, Investigatii // Cinema „Porţile de Fier”, o pata ruşinoasă pe obrazul edililor severineni

Cinema „Porţile de Fier”, o pata ruşinoasă pe obrazul edililor severineni

 

Cinematograful „Porţile de Fier”  a ajuns o „grotă“, un loc în care îţi este frică să intri, în care şobolanii sunt la ei acasă. În acest mod, unul dintre simbolurile oraşului Severin este în paragină.

Uşile cinematografului „Por­ţile de Fier“ s-au în­chis de zeci de ani.

Clădirea a devenit raiul boschetarilor

Astfel, din raţiuni pur eco­no­mice, cinematograful „Porţile de Fier“ a fost închis, iar fiindcă nimeni nu s-a preocupat de paza lui, clădirea a devenit în timp adăpostul boschetarilor din oraş. Geamurile au fost spar­te, pereţii vandalizaţi, iar tot ce se putea fura din interior s-a furat. În plus, pompierii au fost chemaţi în mai multe rân­duri să stingă incendiile care s-au produs în interiorul clă­dirii din cauza oamenilor stră­zii care se încălzesc cu hâr­tii.

Primăria, obligată să-l reabiliteze

Potrivit punctului 8, sub­punc­tul 4 din Legea  3.12.2008 privind modificarea OUG 39 din 2005 privind cinematografia, cinematograful „Porţile de Fier” a fost preluat de Primăria Dro­beta-Turnu-Severin. Mai exact, între Regia Autonomă de Dis­tribuţie şi Exploatare a Filmelor Ro­mânia Film (RADEF) şi Pri­măria Drobeta-Turnu-Severin s-a încheiat un proces-verbal de predare-primire a activului şi pasivului cinematografului. Apoi, în baza acestui proces-ver­bal s-a emis hotărârea de Consiliu Local nr. 273 din 28.10. 2009, prin care obiec­tivul a intrat în patrimoniul uni­tăţii administrativ-terito­riale. Articolul 1 din hotărârea CL Severin specifică clar: „Se aprobă protocolul încheiat între primarul municipiului şi re­prezentanţii Regiei Autonome pentru Difuzare şi Exploatare a Fil­melor privind preluarea cine­matografului „Porţile de Fier“ în domeniul public al munici­piului Drobeta-Turnu-Severin”. Totodată, prin aceeaşi hotărâre 273, s-a aprobat transmiterea cinematografului „Porţile de Fier“ din administrarea Consi­liului Lo­cal în administrarea Ser­viciul Pu­blic de Admi­nis­trare şi Ges­tio­nare a Do­me­niului public şi privat, aflat sub autoritatea Con­siliului Local.  Potrivit legii, Pri­măria Severin nu poate schim­ba obiectul de activitate al locaţiei şi trebuie să difuzeze film pentru o pe­rioadă de 15 ani, pentru reali­zarea intere­su­lui public gene­ral. În plus, Pri­măria era obli­gată ca, într-un termen de ma­ximum patru ani, să asigure reabilitarea, moderni­zarea şi do­tarea sălii respective. Neîn­deplinirea acestei obligaţii va atra­ge după sine pierderea cine­matografului şi a terenului aferent lui de către Primărie, Ministerul Culturii urmând să verifice dacă aceste prevederi sunt respectate.

Probleme după preluare

Dar, la numai câteva luni după preluarea acestui imobil în patrimoniul CL, au început problemele. Edilii s-au trezit pe cap cu un SRL din Constanţa care pretindea că este chiriaş cu acte în regulă pe spaţiul din cinema. Acesta a lipit nişte afişe şi chiar a pătruns în incinta imobilului. „După ce l-am preluat printr-o hotărâre de guvern, a apărut o societate care a încheiat un act de închi­riere, în opinia noastră frau­dulos”, a spus viceprimarul Se­ve­rinului de la acea dată, Mircea Grosu. În de­cembrie 2009, muni­cipa­litatea a sesizat imediat poliţia pentru a lua măsuri,  însă firma cons­tănţeană SC Balkan Proiect Provider SRL, cu sediul în Cons­tanţa, pe bulevardul Ma­maia nr. 186, a ieşit basma cu­rată invocând buna-credinţă şi un contract de asociere în par­tici­paţiune nr. 105 din 11.12.2009 cu RADEF Ro­mâ­nia Film. „Am făcut sesizare la Poliţia municipiului Drobeta- Tur­nu-Severin, care prin adresa 168238 din 26.05. 2010 ne-a co­municat că nu au fost reţi­nute fapte de natură penală în ceea ce priveşte firma din Cons­tanţa, în opinia dum­nealor fiind vorba de un litigiu co­mercial”, ne-a precizat Ma­rius Popescu, jurist la Serviciul public de ad­ministrare şi ges­tionare a do­meniului public şi privat Drobeta-Turnu-Severin. Cum a fost posibil ca RADEF România Film să încheie un con­tract de asociere în parti­ci­paţiune cu o firmă privată deşi cinema­to­graful „Porţile de Fier” nu mai era în administrarea sa, este o în­trebare la care Primăria Se­verin nu a primit nici în mo­mentul de faţă un răspuns.

„Flacăra” a rămas la RADEF

De altfel, nici în privinţa cinematografului „Flacăra” si­tua­ţia nu este elucidată, RADEF preferând să păstreze tăcerea. Potrivit actului nor­mativ din 2008 privind trans­ferul cinematografelor în patri­moniul unităţilor adminis­trativ-teritoriale, toate cinema­tografele, indiferent dacă erau sau nu grevate de vreun con­tract de închiriere ori asociere în participaţiune, trebuiau să treacă de primării. Ori în mo­mentul de faţă, cinematograful „Flacăra” se află tot în admi­nis­trarea regiei. Primăria nu a primit nicio explicaţie în acest sens de la regie. Am încercat şi noi să luăm un punct de vedere din partea RADEF România Film, dar la la telefonul afişat pe site-ul oficial al regiei nu a răspuns nimeni.

Fondurile europene, singura soluţie

Fără discuţie, bugetul Pri­măriei Drobeta-Turnu-Severin nu ar putea suporta costurile rea­bilitării cinematografului „Por­ţile de Fier”, singurul care în momentul de faţă se află în administrarea municipalităţii. După o primă evaluare, ar fi nevoie de cel puţin 1 milion de euro. Conducerea primariei este optimistă şi crede că printr-un pro­iect european cu siguranţă această sumă de bani ar putea fi obţinută. „Vrem să-l reabi­lităm şi trebuie să găsim  o soluţie de finanţare. Vom depune un proiect pe fon­duri europene, sperăm să iden­tificăm  axa”.  Nu s-a depus nimic până în prezent şi totul este ca mai înainte.

Concluzia: Edililor noştri ar trebui să le fie ruşine. Credeţi că le este?

Detectivul de serviciu

Tags: http://detectivulonline ro/cinema-„portile-de-fier-o-pata-rusinoasa-pe-obrazul-edililor-severineni/, cinematograf portile de fier cand sa inchis, cinema portile de fier, boschetari dr tr severin, cand sa inchis cinema dr tr severin, portile de fier cinema

Leave a Reply

Current month ye@r day *


Primim informaţii despre cazuri de corupţie şi despre nedreptăţi flagrante, tolerate sau muşamalizate de reprezentanţii instituţiilor statului. Trimiteţi-le la adresele de email: tdumitru @email.ro sau ag_tudor@yahoo.com, ori va prezentati cu ele la sediul Agentiei din str. Maresal Averescu, nr. 30, numai dupa ce stabilim contactul la tel: 0744.881.694. De restul se vor ocupa detectivii noştri.


Copyright © 2013 Detectivul Online. All rights reserved.